Program resortowy PS+ na lata 2023-2025

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.

Informujemy, że w dniu 14.06.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023. Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 14.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/.

Głównym celem Programu jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie im dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzeniem miejsc pracy oraz reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również wzmocnienie zdolności do świadczenia przez nie usług społecznych. Beneficjentami Programu są przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które zobowiążą się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Podmioty uprawnione do składania wniosków w ramach Programu będą mogły skorzystać z trzech Instrumentów wsparcia:

  • Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS. Kwota wsparcia: wartość dofinansowania nie przekracza 1200 zł na jednego pracownika miesięcznie oraz nie może być wyższa niż realny koszt wynagrodzenia pracownika. Dofinansowanie może zostać przyznane na wynagrodzenia ponoszone w związku z zatrudnieniem nie więcej niż 5 pracowników.
  • Instrument 2 – Wsparcie bieżące. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych kosztów stałych, np.: zarządzania, promocji, obsługi prawnej i księgowej. Kwota wsparcia: wartość dofinansowania wynosi 50 tys. zł.
  • Instrument 3 – Wsparcie reintegracji. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kwota wsparcia: wartość dofinansowania na jednego pracownika wynosi 12 tys. zł, a maksymalna wartość dofinansowania w ramach Programu, którą uzyskać może podmiot uprawniony wynosi nie więcej niż 36 tys. zł.

Na realizację Programu przeznaczone zostaną środki z Funduszu Pracy (Wsparcie zatrudnia i Wsparcie bieżące) oraz Funduszu Solidarnościowego (Wsparcie reintegracji). Na finansowanie Instrumentów 1 i 2 – wsparcie zatrudnienia i wsparcie bieżące w 2023 r. przeznaczono łączną kwotę 20 mln zł. Na finansowanie Instrumentu 3 – wsparcie reintegracji w 2023 r. przeznaczono łączną kwotę 2 mln zł.

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił również infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

PROGRAM

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

Więcej informacji na:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Program,resortowy,PS+,na,lata,2023-2025,4353.html