Dotacje dla firm z branży HoReCa, turystyka, kultura

Dotacje HoReCa

W I kw. 2024 roku PARP planuje uruchomić nabór na dotacje HoReCa mające na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. prowadzą działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura,
 2. w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % w porównaniu do obrotów z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego odpowiednio 2019 lub 2020 – jest to warunek skorzystania z dotacji HoReCa.

Na co będzie można otrzymać środki?

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług;
 • roboty budowlane (zalecane posiadanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych);
 • zielona transformacja, tj. inwestycje w zmniejszanie odpadów, recykling, energia odnawialna;
 • szkolenia dla pracowników związane z nabywaniem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem;
 • usługi rozwojowe (np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych).

Dotacje HoReCa – ważne informacje:

 • realizacja przedsięwzięcia MŚP nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku;
 • okres realizacji przedsięwzięcia: max. 12 miesięcy (nie dłużej niż do 31.01.2026 r.);
 • max. wartość kosztów kwalifikowalnych: 600 tys. zł;
 • max. dotacja: 540 tys. zł;
 • min. wartość dotacji: 50 tys. zł;
 • max. poziom dofinansowania: 90% (de minimis).

Dotacje będą udzielane przez Operatorów, którzy zostaną wybrani do końca 2023 roku.

Wartość budżetu programu to 1,3 mld zł.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/wsparcie-dla-branzy-horeca

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości oferuje wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, jak również w rozliczeniu projektu. W związku ze spodziewanym dużym zainteresowaniem programem ze strony potencjalnych wnioskodawców, prosimy o jak najszybszy kontakt w sprawie współpracy w pozyskaniu dofinansowania.

Formularz kontaktowy