Nabór w edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO

Wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wziąć udział w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030. Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. 

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 1. Mikro-inicjatywy

Priorytet 1 jest przeznaczony dla organizacji małych, o zasięgu lokalnym i młodych stażem działania oraz grup nieformalnych. Realizacja projektów w ramach Priorytetu 1 odbywać się będzie poprzez wyłonienie zleceniobiorców (zwanych dalej: Operatorami), których zadanie polegać będzie na rozwoju i wzmacnianiu wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw. W ramach realizowanych zadań konieczne jest:

  • wykorzystanie mechanizmu regrantingu i wspieranie inicjatyw lokalnych w formule małych grantów oraz zapewnienie możliwości realizacji inicjatyw grupom nieformalnym;
  • prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości oddolnych inicjatyw w społecznościach lokalnych przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań;
  • przeprowadzenie ewaluacji na zakończenie zrealizowanego projektu.  

Priorytet 2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

W ramach Priorytetu 2. wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego, realizowana przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich. Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny pozwolić na zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich). 

Priorytet 3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3 powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

Priorytet 4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4 powinny przyczyniać się do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy. Termin naboru ofert oraz opublikowania wyników:

KonkursRozpoczęcie naboruZakończenie naboruOgłoszenie wyników
NOWEFIO – Priorytet 103.08.2023, godz. 14.0025.09.2023, godz. 14.00Do końca 11.2023 
NOWEFIO – Priorytety 2-416.10.2023, godz. 14.0027.11.2023, godz. 14.00Do końca 02.2024

Wysokość środków na finansowanie NOWEFIO w roku 2024 wynosi 80 000 000,00 zł, w tym76 800 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 3 200 000,00 zł na obsługę techniczną Programu.

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/edycja-2024-nowefio/