Nabór w edycji 2024 Rządowego Programu PROO

Wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wziąć udział w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytetach:

  • 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego
  • 1b Dotacje na wkład własny w programach międzynarodowych
  • 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych
  • 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich
  • 4 Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe Programu to:

  1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
  2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
  3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Wsparciem będą mogły zostać objęte działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Istotnym elementem, branym pod uwagę będzie gotowość aplikujących podmiotów do budowy lub rozwijania sieci, federacji lub innych form aliansów w ramach sektora pozarządowego na rzecz wzmocnienia potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych, możliwości oddziaływania i współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursów w edycji 2024 r. wynosi 47 mln zł.

Termin naboru wniosków: od 02 października 2023, godz. 14:00 do 13 listopada 2023, godz. 14:00;

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/rozpoczecie-naboru-w-edycji-2024-rzadowego-programu-proo/