Planowany nabór „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ogłasza nabór wniosków „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Jest to kontynuacja ubiegłorocznego programu który funkcjonował pod nazwą ”Przedsiębiorstwo Społeczne +”. Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie PS dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.

DZIAŁANIA WSPIERANE W RAMACH PROGRAMU:

 • rozwój ekonomii społecznej;
 • wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw społecznych;
 • zatrudnianie w przedsiębiorstwach społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących pracownikami przedsiębiorstw społecznych;
 • realizację usług społecznych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać PS.
 • O wsparcie mogą się ubiegać również PES, które zobowiążą się do uzyskania statusu PS. W przypadku, w którym wniosek takiego podmiotu zostanie zatwierdzony, umowa o wsparcie działalności PES, zostanie zawarta po uzyskaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego.
 • O wsparcie mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w pkt 1 i 2 uprawnione do korzystania z pomocy de minimis,  które nie przekroczyły dopuszczalnego progu tej pomocy.

INSTRUMENTY WSPARCIA

(Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia będą mogły skorzystać jeden raz w roku kalendarzowym z każdego ze wskazanych w pkt 1–4 instrumentów.):

 1. Wsparcie zatrudnienia. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS. Warunki uzyskania wsparcia:
  • Maksymalna wartość dofinansowania nie przekracza 1500 zł na jednego pracownika miesięcznie oraz nie może być wyższa niż rzeczywisty koszt składowych wynagrodzenia, o których mowa rozdziale X pkt 10.
  • Dofinansowanie może zostać przyznane zarówno na pokrycie kosztów wynagrodzenia poniesionych przed zawarciem umowy o wsparcie działalności PES (refundacja) jak i na pokrycie kosztów wynagrodzenia poniesionych po zawarciu tej umowy. Szczegółowy okres, na który można uzyskać finansowanie określono w rozdziale X pkt 6 i 7.
  • Dofinansowanie może zostać przyznane na wynagrodzenia ponoszone w związku z zatrudnieniem nie więcej niż 4 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy.
  • W przypadku dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zagrożonego wykluczeniem społecznym, konieczne jest opracowanie i realizacja indywidualnego planu reintegracyjnego, o którym mowa w art. 6 ustawy o ekonomii społecznej.
 2. Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez PS, np. zakupem wyposażenia (o ile nie będzie to wydatek inwestycyjny) niezbędnego do świadczenia usług społecznych, podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych. Warunki uzyskania wsparcia:
  • Dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych na pokrycie kosztów takich jak w szczególności a) studia podyplomowe lub ich część (np. 1 semestr), kursy, szkolenia, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, b) wydatków ponoszonych w związku z realizacją usług społecznych w tym stałych kosztów administracyjnych.
  • Środki mogą pokryć do 100% kosztów uczestnictwa pracowników PS w przedsięwzięciach zmierzających do podniesienia ich kwalifikacji lub rozwoju kompetencji w zakresie usług społecznych.
  • Przedsięwzięcie zmierzające do podniesienia kwalifikacji lub rozwoju kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych powinno rozpocząć się oraz zostać opłacone w roku kalendarzowym, w którym przyznano wsparcie.
  • Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 tys. zł na jedno PS.
 3. Wsparcie bieżące. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych kosztów stałych np.: zarządzania, promocji, obsługi prawnej i księgowej. Warunki uzyskania wsparcia:
  • Dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych na pokrycie stałych kosztów administracyjnych takich jak w szczególności koszty: obsługi księgowej, obsługi prawnej, promocji, utrzymania i wyposażenia biura lub innych pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności, koszty mediów.
  • Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 tys. zł na jedno PS.
  • W ramach tego instrumentu nie można finansować: a) wynagrodzenia pracownika, które dofinansowane zostało w ramach wsparcia, o którym mowa w pkt 1, b) wydatków na pokrycie stałych kosztów administracyjnych, które dofinansowane zostały w ramach wsparcia, o którym mowa w pkt 2.
  • Podmiot korzystający z tego wsparcia zobowiązany jest do uwzględnienia we wniosku oraz przeprowadzenia działań promujących przedsiębiorczość społeczną, które mogą być finansowane w ramach programu.
  • PS będzie mogło wnioskować o wsparcie w ramach tego instrumentu jedynie jeżeli wnioskować będzie o wsparcie, o którym mowa w pkt 1 lub 2. Wsparcie w ramach tego instrumentu może zostać przyznane wyłącznie PS, które uzyskają wsparcie, o którym mowa w punktach 1 lub 2.
 4. Wsparcie reintegracji. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warunki uzyskania wsparcia:
  • Maksymalna wartość dofinansowania na jednego pracownika wynosi 12 tys. zł, a maksymalna wartość dofinansowania, którą uzyskać może podmiot uprawniony wynosi nie więcej niż 36 tys. zł.
  • Dla każdego pracownika, którego proces reintegracji będzie wspierany w ramach programu, konieczne jest sporządzenie indywidualnego planu reintegracyjnego, o którym mowa w art. 6 ustawy o ekonomii społecznej.
  • Dofinansowane działania reintegracyjne muszą wynikać z diagnozy potrzeb osoby objętej indywidualnym planem reintegracyjnym.
  • Podmiot uprawniony może objąć działaniami reintegracyjnymi dowolną liczbę pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym pod warunkiem zachowania zasad, o których mowa w lit. a–c.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Ogłoszenie o naborze wniosków będzie zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa www.gov.pl/rodzina oraz stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl. Forma i termin składania wniosków jeszcze nie został ogłoszony.
 • W przypadku, kiedy wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie wydatki jakie zostały wskazane w budżecie, są wydatkami brutto – podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym. W sytuacji, kiedy wnioskodawca jest uprawniony do odzyskania podatku VAT (podatnik według ustawy o VAT) składa oświadczenie o braku możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu, w takim przypadku budżet ustalany jest w kwotach brutto.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie naboru wniosków niewynikające ze zmian w Programie „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025.

 1. Podmioty uprawnione do składania wniosków – tylko podmioty ekonomii społecznej posiadające na dzień złożenia wniosku status PS, o którym mowa w art. 3 ustawy o ekonomii społecznej, tj. PES, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze spełnianiem ustawowych wymogów.
 2. Okres kwalifikowalności wydatków od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 3. Doprecyzowanie działań reintegracyjnych (Instrument 4) wspieranych w ramach Programu – odwołanie się do ustawowej definicji reintegracji społecznej i zawodowej oraz wskazanie, że w ramach wsparcia w Programie dofinansowywane będą jedynie działania służące odbudowaniu, nabyciu i podtrzymaniu umiejętności społecznych (reintegracja społeczna), jak i działania służące zdobyciu nowych kwalifikacji, kompetencji, wiedzy i umiejętności zawodowych (reintegracja zawodowa).
 4. Maksymalne kwoty wsparcia:
  • Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia (min. 18000 zł, max. 72000 zł)
  • Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych (min. 10000 zł, max. 30000 zł)
  • Instrument 3 – Wsparcie bieżące (min. 10000 zł, max. 30000 zł)
  • Instrument 4 – Wsparcie reintegracji (min. 12000 zł, max. 36000 zł)
 5. Rezygnacja z kryteriów strategicznych oceny wniosków.
 6. Zmiana dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis otrzymanej w ciągu minionych 3 lat, wynikającego z nowego rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 7. Rezygnacja z konieczności przedstawienia przez Wnioskodawcę zabezpieczenia środków finansowych w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 8. Wprowadzenie możliwości korzystania przez Zespół do oceny wniosków z pomocy ekspertów opiniujących wnioski.
 9. Doprecyzowanie kryteriów oceny wniosków. Usunięto kryterium oceny merytorycznej w brzmieniu:
  • – wskazany we Wniosku Instrument wsparcia jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Wnioskodawcy, ma istotny wpływ na poprawę sytuacji Wnioskodawcy oraz jego działalność (0- 6 pkt),
  • Zastąpienie ww. kryterium dwoma nowymi kryteriami oceny:
   • planowane we wniosku wsparcie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Wnioskodawcy i ma wpływ na poprawę sytuacji Wnioskodawcy i jego działalność. (wszystkie planowane instrumenty wsparcia są niezbędne do poprawy sytuacji PS) (0- 4 pkt);
   • uzasadnienie potrzeby wsparcia wynika z opisu głównych problemów i potrzeb PS, opisu sytuacji finansowej i możliwości finansowania wsparcia z innych źródeł oraz wiarygodnych danych liczbowych, w tym finansowymi (0- 4 pkt).

Źródło oraz dokumenty:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/konsultacje-spoleczne-programu-pn-warto-byc-przedsiebiorstwem-spolecznym-na-lata-2023-2025-oraz-zmian-w-regulaminie-naboru-wnioskow/